Fiscale diensten

Waarom zou ik MM Finance inschakelen? De fiscale regels kunnen complex zijn. Door MM Finance in te schakelen bespaart u tijd en wordt uw aangifte deskundig ingevuld. Dit kan u in veel gevallen geld besparen. Ook kan de boekhouding van uw bedrijf op een juiste wijze door MM Finance worden verzorgd.

Wij kunnen u o.a. ondersteunen met de volgende fiscale zaken:

Fiscale diensten

Over de verkoopprijs van uw goederen en diensten moet u BTW afdragen. Anderzijds mag u van dit bedrag weer de BTW aftrekken die u heeft betaald over uw inkopen en kosten; dit is de zogeheten voorbelasting. U betaalt dus belasting aan de fiscus over het verschil tussen uw verkoopprijs en uw inkoopprijs, ofwel over de waarde die u toevoegt. Vandaar dat deze omzetbelasting ‘belasting over toegevoegde waarde’, ofwel BTW heet. Als u uw onderneming start en aanmeldt bij de Belastingdienst, ontvangt u een uniek BTW-nummer. Deze aanmelding bij de Belastingdienst gebeurt overigens in veel gevallen automatisch bij de inschrijving bij de KvK. Zoniet, moet u even contact opnemen met de Belastingdienst. U bent ondernemer voor de BTW als u regelmatig zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent. Het doet er daarbij niet toe of u winst maakt. Ook als u een vermogensbestanddeel (een pand) of een recht (octrooi) exploiteert om er duurzaam opbrengst uit te krijgen, bent u BTW-ondernemer.
Over de verkoopprijs van uw goederen en diensten moet u BTW afdragen. Anderzijds mag u van dit bedrag weer de BTW aftrekken die u heeft betaald over uw inkopen en kosten; dit is de zogeheten voorbelasting. U betaalt dus belasting aan de fiscus over het verschil tussen uw verkoopprijs en uw inkoopprijs, ofwel over de waarde die u toevoegt. Vandaar dat deze omzetbelasting ‘belasting over toegevoegde waarde’, ofwel BTW heet. Na de aanmelding als ondernemer ontvangt u van de Belastingdienst een bericht waarin staat hoe vaak u aangifte voor de omzetbelasting moet doen. Dat kan eenmaal per maand zijn, eenmaal per kwartaal of eenmaal per jaar. De frequentie hangt af van de te verwachten afdracht van omzetbelasting per jaar. Wanneer deze minder is dan €1.900 per jaar hoeft u de aangifte maar eenmaal per jaar te doen. Bij een afdracht hoger dan €1.900 is dat eens per kwartaal. Bedraagt de verwachte afdracht meer dan €4.100 per kwartaal, dan zult u maandelijks aangifte moeten doen. De Belastingdienst stelt de aangiftefrequentie elk jaar opnieuw vast. De meeste ondernemers doen vier keer per jaar BTW-aangifte. U kunt uw BTW-aangifte bij MM Finance laten doen. Ik maak daarvoor een beveiligde account aan op de website van de belastingdienst. Indien ik u omzetbelasting indien bij de belastingdienst kunt u zich focussen in u onderneming en doen waar u echt goed in bent. Zodra het weer tijd is om aangifte te doen, krijgt u vanzelf een reminder van MM Finance.
MM Finance is gespecialiseerd in het verzorgen van aangiften inkomstenbelasting voor particulieren en voor ondernemers. Ook verzorgt MM Finance bedrijfsadministraties. Het werkterrein van de MM Finance bestaat uit de volgende werkzaamheden: – het opstellen van aangiften inkomstenbelasting voor particulieren; – het verzorgen van een bedrijfsadministratie (jaarrekening) voor (kleine) ondernemers; – het opstellen van aangiften inkomstenbelasting voor ondernemers; – het beoordelen van (voorlopige) aanslagen en het schrijven van bezwaarschriften; – het geven van fiscale adviezen; – het indienen van een middelingsverzoek (een middelingsverzoek kan gunstig zijn indien u over een periode van 3 jaar sterk wisselende inkomsten heeft gehad. Wat heeft MM Finance nodig om de belastingaangifte voor particulieren te verzorgen? Wij hebben -voor zover het onderstaande op u van toepassing is- hiervoor nodig de kopieën van: – jaaropgaven van (oud)-werkgevers en uitkeringsinstellingen van u en uw partner; – de gegevens van uw partner (naam, adres, BSN/sofinummer, geboortedatum); – de geboortedatum van het jongste kind dat tot uw huishouden behoort; – uw voorlopige aanslag of teruggave; – de beschikkingen Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kindgebonden budget en Kinderopvangtoeslag over de jaren 2012 en 2013; – nota’s van medische uitgaven welke u niet, of niet volledig, vergoed heeft gekregen van uw zorgverzekeraar (zoals dieetkosten, medicijnen, hoortoestellen, steunzolen, huisarts/tandarts, specialist/ziekenhuis, etc.). Hieronder vallen ook de uitgaven voor extra gezinshulp en de reiskosten naar huisarts/ziekenhuis en ook de reiskosten voor ziekenbezoek. Hierbij is wel een drempel van toepassing voor deze aftrek. Deze drempel is afhankelijk van het verzamelinkomen. De betaalde bedragen voor het verplichte en voor het vrijwillige eigen risico zijn niet aftrekbaar; – nota van afrekening van de notaris en de rekening inzake de taxatie van de woning voor de hypotheek als u in het betreffende jaar een huis heeft gekocht en/of heeft verkocht; – de WOZ-waarde van uw eigen woning met waardepeildatum 1 januari 2015 (deze beschikking heeft u begin 2016 ontvangen); – uw hypotheeksaldo en betaalde rente; – de saldi van uw giro-, bank- en effectenrekening (inclusief de saldi van de openstaande schulden) op 1 januari 2016. Dit hoeft niet als het saldo per peildatum 1 januari 2016 minder bedroeg dan EUR 21.139 (voor een alleenstaande) of minder dan EUR 42.278 (voor partners); – de ingehouden dividendbelasting; – de WOZ waarde en de schuld van de tweede woning met waardepeildatum 1 januari 2015; – indien de tweede woning verhuurd is: de verhuurprijs; – ontvangen alimentatie/betaalde alimentatie van of aan uw voormalige echtgen(o)ot(e); – het aantal opgenomen ouderschapsverlof uren; – de uitgaven van levensonderhoud voor kinderen onder de 21 jaar. Voorwaarden: Indien u geen recht op kinderbijslag voor het kind heeft en er ook geen recht op studiefinanciering bestaat en het kind behoeftig is. Hiervan is geen sprake indien uw kind over voldoende vermogen en/of inkomen beschikt; — voor werknemers die met het openbaar vervoer naar het werk reizen: de plaats van werkzaamheden, het aantal werkdagen per week, de ontvangen reiskostenvergoeding; – studiekosten voor eigen rekening, indien deze meer bedragen dan EUR 500; – giften, indien deze meer bedragen dan 1% van uw verzamelinkomen of zijn vastgelegd in een notariële akte; – betaalde premies voor lijfrenten/ontvangen lijfrente-uitkeringen. Indien u lijfrentepremies in heeft betaald, dan ontvang ik graag de pensioen aangroei (Factor A) over het voorgaande jaar.
Nadat u bent aangemeld als werkgever bij de belastingdienst, ontvangt u jaarlijks een aangiftebrief. Hierin staat voor welke aangiftetijdvakken van een belastingjaar u aangifte loonheffingen moet doen. U doet steeds aangifte per aangiftetijdvak. Gewoonlijk is dit een maand of vier weken. MM Finance vult de aangifte in aan de hand van de loonstaten van uw werknemers. MM Finance berekent ook hoeveel loonheffingen u moet afdragen.
Bent u eigenaar van bijvoorbeeld een bv of nv? Dan moet u voor uw bedrijf aangifte vennootschapsbelasting doen. Ook stichtingen en verenigingen moeten soms aangifte vennootschapsbelasting doen. De vennootschapsbelasting is een belasting over de winst. De Belastingdienst onderscheidt voor belasting over winst lichamen en natuurlijke personen. Lichamen (zoals bedrijven en organisaties) moeten aangifte vennootschapsbelasting doen. Natuurlijke personen (zoals eenmanszaken) betalen belasting over de winst via de inkomstenbelasting. De meest voorkomende lichamen zijn: – de naamloze vennootschap (nv) – de besloten vennootschap (bv) Andere lichamen, zoals verenigingen, stichtingen en vergelijkbare organisaties, moeten alleen in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting doen.
Ontvangt u dividend? De vennootschap waarvan u het dividend ontvangt, moet over de uitkering dividendbelasting inhouden. Deze ingehouden dividendbelasting kunt u verrekenen met de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. U moet hiervoor in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aangeven hoeveel dividend u hebt ontvangen en hoeveel Nederlandse dividendbelasting hierop is ingehouden. In een aantal situaties hebt u recht op (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van de dividendbelasting. MM Finance kan voor u uitzoeken of u recht heeft op vrijstelling. Uiteraard verzorgt MM Finance ook voor dividendbelasting aangiften.

Scroll naar boven